જી.સી.એસ.આર

ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ રુલ્સ

(જી.સી.એસ.આર)

ગુજરાત મુલ્કિ સેવા નિયમો..

 પ્રકરણ - ૧ ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર આધારિત ભથ્થા) નિયમો-૨૦૦૨ (અંગ્રેજીમાં)

 પ્રકરણ - ૨ ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) નિયમો-૨૦૦૨ (અંગ્રેજીમાં)

 પ્રકરણ - ૨.૧ ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) નિયમો-૨૦૦૨ (અંગ્રેજીમાં

 G C S CONDUCT RULES (અંગ્રેજીમાં)

 G C S D&A RULES (અંગ્રેજીમાં)

 G C S GENERAL RULES (અંગ્રેજીમાં)

  પ્રકરણ - ૨ ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) નિયમો-૨૦૦૨ (ગુજરાતીમાં)

  પ્રકરણ - ૨ ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) નિયમો-૨૦૦૨ (ગુજરાતીમાં)

     
 
New Page 1
 
 
 
 
.

Copyright © 2010 શિક્ષણ જ્યોત        -        Design By. Perfect Marketing, Amreli. Hosting By. : Embee Enterprise, Amreli. Cell. +91.98.250.88887