શૈક્ષણિક

 

  અભ્યાસક્રમ પ્રથમ કસોટી ૨૦૧૪

STD 9 અભ્યાસક્રમ આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો

  QUESTION BANK ENGLISH STD 12 BY MEHUL BHAL AND JARSIS KAZI

 QUESTION BANK ENGLISH STD 10 BY MEHUL BHAL AND JARSIS KAZI

 QUESTION BANK ENGLISH STD 10 ANSWER KEY

 

 11 Science Semester System પરીરૂપ અને પ્રશ્નપત્રો

 

 રાષ્ટ્રિય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા ૨૦૦૫

 NCERT CHEPTER 1 Perceptive

 NCERT CHEPTER 2 Learning & Knowlege

 

 NCERT CHEPTER 4 School And Classroom Environment

 NCERT CHEPTER 5  Systemic Reform 

 NCERT CHEPTER 6  Final Summary

 NCERT CHEPTER 7  Epilog

 

   ccc Model Question Paper

  ccc+ Model Question Paper

     
 
New Page 1
 
 
 
 
.

Copyright © 2010 શિક્ષણ જ્યોત        -        Design By. Perfect Marketing, Amreli. Hosting By. : Embee Enterprise, Amreli. Cell. +91.98.250.88887